Ausstellungen in externen Institutionen

2019  Memory of Origin - Jong Taek Woo, Forum Kunst Contemporary

2018  Ost-West Dialog - Harry Meyer und Jong Taek Woo, Kunstverein Eislingen